Småviltjakta 2016

 

Fjellstyrene i Stjørdal har i samarbeid med SJFF gjennomført lirypetakst i perioden 6.aug – 16. aug under forholdsvis fine forhold. Det er taksert til sammen 89 km med linjer og de samme linjene som vi har taksert siden 2008.

 

 Takseringsresultatene for 2016 viser at både produksjon og tetthet har en positiv utvikling i forhold til siste år. Produksjonen på 4,6 kyll/høne er det nest høyeste produksjonstallet vi har hatt de ni årene vi har taksert. Snittet for de siste 9 årene er en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Tettheten på 14,7 ryper km2 ligger over gjennomsnittet for de siste ni årene som har vært på 11,6 ryper km2(min/max 5- 17).

Vi vet at på grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 4,6 kyllinger er det derfor et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2016. Samtidig er det viktig å tenke over at det er ønskelig å prøve å bygge opp en bedre bestand enn det vi har hatt de siste årene. Nå er det slik at ryper er «ferskvare» og vil uavhengig av jakt på et eller annet tidspunkt krakke. Erfaringsmessig skjer dette hvert 3-4 år avhengig av smågnagere eller uheldige værforhold. Det store spørsmålet er hvor er vi nå? Mulig er vi inne i det første året i en oppgangsfase og baserer dette på at det er svært lite smågnagere i terrengene og det forventes at dette vil bygge seg opp i årene som kommer. 

 

Våre rypeområder er marginale og vi forvalter bare en liten del av et større område der de store oppvekstområdene for rype ligger øst og sør for oss. Det vil derfor ha betydning for hva våre «naboer» bestemmer seg for under årets jakt.

 Lederstyrets vedtak:

 Oppsummert ser det ut som 2016 er et av de bedre lirypeårene siden 2008, dette synes å gjelde også for fjellrypa og skogsfuglene.  Trolig er dette det første året i en oppbyggende fase for småviltbestandene, men dette kan være vanskelig å forutse. Det er tildelt færre jaktkort i 2016 enn tidligere år. Det pågående  ”jaktivarnesprosjektet” med sannsynligvis høyt rovviltuttak også i år vil kompensere for noe av jakta. På dette grunnlaget åpner Fjellstyrene i Stjørdal for begrenset jakt med følgende bestemmelser.

 

 For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2016:

1. Det innføres en baglimit på 3 fugl pr/dag.

2. 50 jaktkort legges ut for salg fra på Sakshaug sport tirsdag 6. sept. Kl.0900*. Jaktkortene som selges vil være gjeldende fra 1. oktober.

3. Jakt frem til 23/12-16

*Jaktkortene som legges ut for salg selges etter «først til mølla» prinsippet og ved personlig oppmøte. Det kan velges fritt mellom ukeskort, sesongkort eller dagskort.

 

JoomShaper